اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/514877/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

اشتراک گذاری