اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/523502/%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87/%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87&text=%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87

اشتراک گذاری