اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/565389/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-220-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-220-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C&text=%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-220-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری