اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/565432/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8

اشتراک گذاری