اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/58777/آتش-سوزی-و-دود-تا-اسب-دوانی-و-عود/آتش-سوزی-و-دود-تا-اسب-دوانی-و-عود&text=آتش-سوزی-و-دود-تا-اسب-دوانی-و-عود

اشتراک گذاری