اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/591109/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85&text=%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری