اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/59584/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری