اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/600928/احداث-مجموعه-سواركاري-در-تهران/احداث-مجموعه-سواركاري-در-تهران&text=احداث-مجموعه-سواركاري-در-تهران

اشتراک گذاری