اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/616707/وزیرکار-از-قطار-دولت-پیاده-شد/وزیرکار-از-قطار-دولت-پیاده-شد&text=وزیرکار-از-قطار-دولت-پیاده-شد

اشتراک گذاری