اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/63006/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری