اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/631176/زینت-قلم-دوربین-به-همایش-اقتدار-عاشورایی/زینت-قلم-دوربین-به-همایش-اقتدار-عاشورایی&text=زینت-قلم-دوربین-به-همایش-اقتدار-عاشورایی

اشتراک گذاری