اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/631288/غیرت-و-مردانگی-بسیجیان-همچنان-باقیست/غیرت-و-مردانگی-بسیجیان-همچنان-باقیست&text=غیرت-و-مردانگی-بسیجیان-همچنان-باقیست

اشتراک گذاری