اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653742/واژگونی-اتوبوس-در-دانشگاه-علوم-تحقیقات/واژگونی-اتوبوس-در-دانشگاه-علوم-تحقیقات&text=واژگونی-اتوبوس-در-دانشگاه-علوم-تحقیقات

اشتراک گذاری