اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/654003/اولویت-دولت-ایمن-سازی-اقتصاد-دربرابر-تحریم-هاست/اولویت-دولت-ایمن-سازی-اقتصاد-دربرابر-تحریم-هاست&text=اولویت-دولت-ایمن-سازی-اقتصاد-دربرابر-تحریم-هاست

اشتراک گذاری