اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/654133/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7&text=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری