اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/655503/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF&text=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری