اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/660324/ایران-مقام-اول-تولیدات-پزشکی-داخلی-در-غرب-آسیا/ایران-مقام-اول-تولیدات-پزشکی-داخلی-در-غرب-آسیا&text=ایران-مقام-اول-تولیدات-پزشکی-داخلی-در-غرب-آسیا

اشتراک گذاری