اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/664413/خطر-سیل-مدارس-برخی-مناطق-را-تعطیل-کرد/خطر-سیل-مدارس-برخی-مناطق-را-تعطیل-کرد&text=خطر-سیل-مدارس-برخی-مناطق-را-تعطیل-کرد

اشتراک گذاری