اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/664740/همه-امکانات-برای-رفع-مشکلات-سیل-بسیج-شود/همه-امکانات-برای-رفع-مشکلات-سیل-بسیج-شود&text=همه-امکانات-برای-رفع-مشکلات-سیل-بسیج-شود

اشتراک گذاری