اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/666746/ساخت-مدرسه-با-پاداش-بازنشستگی/ساخت-مدرسه-با-پاداش-بازنشستگی&text=ساخت-مدرسه-با-پاداش-بازنشستگی

اشتراک گذاری