اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/670942/حذف-معافیت-مالیاتی-درآمدهای-حاصل-از-صادرات-غیرنفتی/حذف-معافیت-مالیاتی-درآمدهای-حاصل-از-صادرات-غیرنفتی&text=حذف-معافیت-مالیاتی-درآمدهای-حاصل-از-صادرات-غیرنفتی

اشتراک گذاری