اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/675595/اتصال-22-استان-به-شبکه-ریلی-کشور/اتصال-22-استان-به-شبکه-ریلی-کشور&text=اتصال-22-استان-به-شبکه-ریلی-کشور

اشتراک گذاری