اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/675890/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&text=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0

اشتراک گذاری