اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678296/هیچ-قدرتی-نمی-تواند-امت-واحده-ایران-و-عراق-را-از-هم-جدا-کند/هیچ-قدرتی-نمی-تواند-امت-واحده-ایران-و-عراق-را-از-هم-جدا-کند&text=هیچ-قدرتی-نمی-تواند-امت-واحده-ایران-و-عراق-را-از-هم-جدا-کند

اشتراک گذاری