اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678339/دستورالعمل-آموزش-و-پرورش-درخصوص-چهارشنبه-آخرسال/دستورالعمل-آموزش-و-پرورش-درخصوص-چهارشنبه-آخرسال&text=دستورالعمل-آموزش-و-پرورش-درخصوص-چهارشنبه-آخرسال

اشتراک گذاری