اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678358/ورود-سامانه-بارشی-از-غرب-کشور/ورود-سامانه-بارشی-از-غرب-کشور&text=ورود-سامانه-بارشی-از-غرب-کشور

اشتراک گذاری