اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678576/مدیرعامل-جدید-شرکت-راه-آهن-منصوب-شد/مدیرعامل-جدید-شرکت-راه-آهن-منصوب-شد&text=مدیرعامل-جدید-شرکت-راه-آهن-منصوب-شد

اشتراک گذاری