اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678659/جریمه-میلیاردی-متخلفان-در-طرح-نظارت-نوروزی/جریمه-میلیاردی-متخلفان-در-طرح-نظارت-نوروزی&text=جریمه-میلیاردی-متخلفان-در-طرح-نظارت-نوروزی

اشتراک گذاری