اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678682/بازدید-رئیس-جمهور-از-ایستگاه-سلامت-نوروزی-اورژانس/بازدید-رئیس-جمهور-از-ایستگاه-سلامت-نوروزی-اورژانس&text=بازدید-رئیس-جمهور-از-ایستگاه-سلامت-نوروزی-اورژانس

اشتراک گذاری