اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678752/از-سفر-به-مناطق-شمالی-و-غربی-کشور-پرهیز-کنید/از-سفر-به-مناطق-شمالی-و-غربی-کشور-پرهیز-کنید&text=از-سفر-به-مناطق-شمالی-و-غربی-کشور-پرهیز-کنید

اشتراک گذاری