اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678885/از-پیک-امید-در-سیل-تا-مهمان‌-نوازی-شیرازی‌-ها/از-پیک-امید-در-سیل-تا-مهمان‌-نوازی-شیرازی‌-ها&text=از-پیک-امید-در-سیل-تا-مهمان‌-نوازی-شیرازی‌-ها

اشتراک گذاری