اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679850/فروکش-کردن-آب-در-خوزستان-بازگشایی-راه-معمولان/فروکش-کردن-آب-در-خوزستان-بازگشایی-راه-معمولان&text=فروکش-کردن-آب-در-خوزستان-بازگشایی-راه-معمولان

اشتراک گذاری