اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689220/5گروه-مشمول-قانون-استخدام-آموزش-و-پرورش/5گروه-مشمول-قانون-استخدام-آموزش-و-پرورش&text=5گروه-مشمول-قانون-استخدام-آموزش-و-پرورش

اشتراک گذاری