اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689415/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C&text=%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری