اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689847/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری