اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689936/خروج-خوزستان-و-سیستان-از-وضع-اضطرار/خروج-خوزستان-و-سیستان-از-وضع-اضطرار&text=خروج-خوزستان-و-سیستان-از-وضع-اضطرار

اشتراک گذاری