اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/690064/کادر-سازی-قوه-قضائیه-از-حوزه-و-دانشگاه/کادر-سازی-قوه-قضائیه-از-حوزه-و-دانشگاه&text=کادر-سازی-قوه-قضائیه-از-حوزه-و-دانشگاه

اشتراک گذاری