اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/692703/معلّمی-شغل-انبیا-است-این-یک-حقیقت-قرآنی-است/معلّمی-شغل-انبیا-است-این-یک-حقیقت-قرآنی-است&text=معلّمی-شغل-انبیا-است-این-یک-حقیقت-قرآنی-است

اشتراک گذاری