اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/695191/سیستم-جامع-تجارت-الکترونیک-حلقه-مفقوده-توزیع-مناسب-کالا-در-بازار/سیستم-جامع-تجارت-الکترونیک-حلقه-مفقوده-توزیع-مناسب-کالا-در-بازار&text=سیستم-جامع-تجارت-الکترونیک-حلقه-مفقوده-توزیع-مناسب-کالا-در-بازار

اشتراک گذاری