اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/697328/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF&text=%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF

اشتراک گذاری