اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/697901/بیست-و-هفتمین-شنبه-ضدسرمایه-داری-در-فرانسه/بیست-و-هفتمین-شنبه-ضدسرمایه-داری-در-فرانسه&text=بیست-و-هفتمین-شنبه-ضدسرمایه-داری-در-فرانسه

اشتراک گذاری