اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/699338/انفجار-در-لیون-خبر-نخست-فرانسه/انفجار-در-لیون-خبر-نخست-فرانسه&text=انفجار-در-لیون-خبر-نخست-فرانسه

اشتراک گذاری