اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/703529/رونق-تولید-راهبردی-اساسی-در-مقابله-با-تحریم-ها/رونق-تولید-راهبردی-اساسی-در-مقابله-با-تحریم-ها&text=رونق-تولید-راهبردی-اساسی-در-مقابله-با-تحریم-ها

اشتراک گذاری