اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/704855/عمرالبشیر-اولین-بار-در-انظار-عمومی-ظاهر-شد/عمرالبشیر-اولین-بار-در-انظار-عمومی-ظاهر-شد&text=عمرالبشیر-اولین-بار-در-انظار-عمومی-ظاهر-شد

اشتراک گذاری