اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/705039/آموزش-نیاز-اصلی-ارتقای-فرهنگ-دوستی-با-محیط-زیست/آموزش-نیاز-اصلی-ارتقای-فرهنگ-دوستی-با-محیط-زیست&text=آموزش-نیاز-اصلی-ارتقای-فرهنگ-دوستی-با-محیط-زیست

اشتراک گذاری