اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/706402/روحانی-رویکرد-ثابت-ما-توسعه-صلح-و-ثبات-در-منطقه-و-سراسر-جهان-است/روحانی-رویکرد-ثابت-ما-توسعه-صلح-و-ثبات-در-منطقه-و-سراسر-جهان-است&text=روحانی-رویکرد-ثابت-ما-توسعه-صلح-و-ثبات-در-منطقه-و-سراسر-جهان-است

اشتراک گذاری