اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/710461/ایجاد-سامانه-شفافیت-برای-نخستین-بار-در-کشور/ایجاد-سامانه-شفافیت-برای-نخستین-بار-در-کشور&text=ایجاد-سامانه-شفافیت-برای-نخستین-بار-در-کشور

اشتراک گذاری