اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717930/بروکراسی-کمر-واحدهای-تولیدی-را-می-شکند/بروکراسی-کمر-واحدهای-تولیدی-را-می-شکند&text=بروکراسی-کمر-واحدهای-تولیدی-را-می-شکند

اشتراک گذاری