اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717950/ایران-متعهد-به-تامین-امنیت-آبراهه-های-دریایی/ایران-متعهد-به-تامین-امنیت-آبراهه-های-دریایی&text=ایران-متعهد-به-تامین-امنیت-آبراهه-های-دریایی

اشتراک گذاری