اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718006/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&text=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

اشتراک گذاری